Newsletter DK
zpět na archiv

Česká „shallow“ republika, exploze Národního plánu obnovy a čistka v eráru

21. 3. 2022

Aktuální newsletter je především o mizerné alokaci veřejných peněz i dalších erárních zdrojů. Rozebereme si, jak děsivě se vyvíjí Národní plán obnovy a jak se nutným změnám urputně brání různá ministerstva. Až ukrajinská uprchlická vlna nám zas ukazuje, kolik nevyužitých prostor dokáže erár mobilizovat a mohly to třeba už dávno být sociální byty. Ukážeme si také, že rozpočítat uprchlíky podle jednoduchého vzorečku na 14 regionů opravdu nestačí a brzo to vláda snad pochopí. Také přináším první informace o obřím, leč nepříliš promyšleném škrtání v řadách státních zaměstnanců. A na závěr perlička o jedné nové straně.

Ve skoro všech vyjmenovaných případech se vlastně velmi brzo dostáváme k tradičnímu problému české politiky, že efektivita předbíhá efektivnost. Mnohé dobré úmysly nemají žádnou podporu, argumentaci, data, výhled i měřitelné cíle. Jak pravil kdysi jeden vysoce postavený manažer ve státních službách: mnozí si myslí, že nám vládne v Česku „deep state“, jenže ten je ve skutečnosti neuvěřitelně „shallow“. Pod náporem ukrajinské uprchlické krize se to bohužel projeví ještě více.

A obvyklé dvě prosby:

Pod každým textem je hashtag #ToPodstatné a otázka k textu, se kterou si už sám neporadím. Budu rád, když mi na info@davidklimes.cz zkusíte poradit vy.

Zárověň můžete podpořit newsletter jednorázovou nebo ještě lépe trvalou platbou

A teď už k aktuálnímu newsletteru, který si můžete přihlásit k odběru do své mailové schránky.

Exploze Národního plánu obnovy

Česká politické scéna i veřejná debata je plně zaujata škudlením, aby se náhodou na ukrajinské uprchlíky nedalo o miliardu více, než je nezbytně třeba. Že nám mezitím uniká 179 miliard, to ovšem nezajímá nikoho. Ani to není tématem v médiích.

Už v minulém newsletteru jsem informoval o zničujícím hodnocení Národního plánu obnovy, který nechal vypracovat nový ministr průmyslu Jozef Síkela. Podle něj třetina projektů nebude schopna plnit cíle, což ohrožuje celou proveditelnost (a proplatitelnost) plánu. Vedle zcela špatně vymyšlených projektů jsou tam i naprosto zásadní lapsy jako nepochopení způsobu proplácení DPH, administrace a další základní věci. Ministr navrhl i poměrně zásadní nápravu, která ovšem nepůjde bez spolupráce s ostatními partnery

Nyní se MPO scházejí připomínky a je to hodně drsný boj, protože Síkela se rozhodl zasáhnout do tradičního rezortismu českých úřadů a chce funkční a pružný řídící orgán NPO, který by měl na úřadech vždy jednoho styčného důstojníka. „Zásadní připomínky“ tedy už jen prší. Mám je k dispozici. Příkladné je ministerstvo dopravy, příjemce spousty peněz z NPO:

Za implementaci části NPO je již v současné době zodpovědný vlastník komponenty – resort, který má v čele ministra. Zřízení nové pracovní skupiny považujeme za nadbytečné a administrativně zatěžující. Podávání zpráv o implementace NPO na vládu každé 4 týdny považujeme za příliš časté a navíc zatěžující administrativní kapacitu potřebnou pro samotnou realizaci NPO.

Ministerstvo financí je jako vždy velmi nepřátelské k jakýmkoliv dalším nákladným změnám, zde naprosto nekompromisně popírá naléhavost zjevného problému:

Z předkládaného materiálu vyplývá potřeba zajistit v rámci státního rozpočtu dodatečné prostředky ve výši až 29,4 mld. Kč na národní projekty v rámci NPO, DPH, rostoucí ceny energií, stavebních prací a administrativní kapacity do konce roku 2026.
Předložení materiálu považujeme za předčasné s ohledem na plánovanou aktualizaci finančního příspěvku ze strany EU do pol. roku 2022. Nezpůsobilost DPH není stanovena v nařízení EP a Rady (EU) 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost. Česká republika vznesla dotaz EK ohledně způsobilosti/nezpůsobilosti DPH na konci května 2021. Reakce EK, kterou ČR obdržela v červenci 2021, neobsahovala odpovědi na požadované dotazy. Není proto možné uvádět, že nezpůsobilost DPH je známá více než rok.
Na základě výše uvedeného požadujeme, aby z materiálu byly vyňaty potencionální požadavky na Ministerstvo financí nad rámec schválených limitů státního rozpočtu a limitů systemizovaných míst. Požadujeme s ohledem na výše uvedené vypustit bod 1 v části III, který ukládá ministrovi financí vyřešit otázku financování NPO.
Dlouhodobě zastáváme stanovisko, že je nutné finanční prostředky hledat v rámci stávajících limitů rozpočtů a stávajících personálních kapacit a obecně není možné kontinuálně pokrývat zvýšené náklady na projekty pouze na vrub státního rozpočtu. S úkolem uloženým ministrovi financí v navrhovaném usnesení nesouhlasíme.

Mezirezortní hašteřivost je pěkně vidět i u ministerstva spravedlnosti. Jak jsem už v minulém newsletteru popisoval, pro čerpání fondu obnovy máme zcela nevyhovující zákon o střetu zájmů. Politická garnitura se spokojila s odchodem Babiše, ale to rozhodně nestačí, je třeba upravit už konečně smysluplně normy. A po tom Síkela volá. Ovšem hned dostal zpět výchovný políček:

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo spravedlnosti nedisponuje právem předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, žádáme o úpravu poslední věty materiálu takto: „V souvislosti s tím je nutné, aby Ministerstvo spravedlnosti předložilo příslušné zákonné úpravy do 30.4.2022 vládě k projednání“.

Těch jednotlivých problémů v NPO je celá řada, mohl bych zde citovat řadu další relevantních připomínek i mezirezortních naschválů. Jako shrnutí raději vybírám souhrnné stanovisku Svazu průmyslu a dopravy, které sedí:

Žádáme o jasnou odpověď, zda případné zpoždění či nerealizování jednoho či několika cílů NPO může vést k ohrožení čerpání finančních prostředků na celý plán. Žádáme, aby byly vyhlašovány výzvy, včas komunikovány a vlastníci nestanovovali limitace nad rámec schváleného NPO.
I stávající předložené vyhodnocení identifikuje "pouze" 67 % jako bezproblémových. Žádáme o informaci, jaká konkrétní opatření jsou ze strany vlastníků a MPO navrhována vládě, aby se zajistilo plné naplnění "CID" a neohrozilo se čerpání. Jaký je postup u komponent, kde je výrazné riziko nesplnění termínů a milníků a již nyní je jasné, že splnění těchto milníků je nereálné?
Tato připomínka je zásadní.

Ano, tato připomínka je vskutku zásadní, jen není na ni nikdo nechce odpovědět.

#ToPodstatné: Jak zachránit Národní plán obnovy?

Ukrajinci donutí Česko konečně využít obecní majetek

Ministerstvo pro místní rozvoj v rychlosti vypracovalo plán, jak uvolnit co nejvíce erárních prostor pro uprchlíky. Dokument mám k dispozici. Záměr není překvapivý: v krajích buď vybudovat něco nového, nebo rychle zrekonstruovat něco starého:

  1. Střednědobé až dlouhodobé bydlení v mobilních domech / obytných buňkách pořízených obcemi nebo kraji a umístěných na pozemcích ve vlastnictví veřejných subjektů

  2. Střednědobé až dlouhodobé v opravených / rekonstruovaných prostorech v budovách ve vlastnictví obcí a krajů

Minimálně druhá možnost tu ale měla být už 20 let. Každý z státních/krajských/obecních prostorů měl už dávno projít posouzením, zda se nehodí na řešení bytové nouze. Nyní nás k tomu nutí až Ukrajinci a díky za to:

Podpora se poskytne obci nebo kraji ve formě dotace na opravu a rekonstrukci nebytových i bytových prostorů v jejich vlastnictví, které v současné době nejsou technicky způsobilé k ubytování osob.
Opravené a rekonstruované prostory budou sloužit k dočasnému náhradnímu ubytování osobám z cílové skupiny – tj. uprchlíků registrovaných v ČR v rámci dočasné ochrany.
Příjemcem dotace bude obec nebo kraj a opravené nebo rekonstruované budovy budou v jejich vlastnictví; s osobami z vymezení cílové skupiny bude uzavřena ubytovací smlouva.
Ubytovací prostory mohou být vybaveny umývadlem, v případě, že to není technicky možné, musí obsahovat opravený nebo rekonstruovaný objekt prostory umožňující splnění základních hygienických potřeb, oddělenými podle pohlaví.
Vybavenost prostorů umožňujících splnění základních hygienických potřeb bude vycházet z počtu předpokládaných ubytovaných osob (1 umývadlo na 5 osob, 1 sprchová růžice na 30 osob a 1 záchod na 20 osob). V těchto prostorech musí být k dispozici tekoucí pitná voda a tekoucí teplá voda.
Ubytovací prostory budou vybaveny postelemi podle počtu ubytovaných osob (k dispozici mohou být také palandy), místem pro oděvy a psacím stolem. K dispozici musí být odpovídající osvětlení a prostory musí být větratelné. V rámci společných prostorů může být zřízena společná jídelna a případně společná kuchyně.

Nikdo to nyní neřekne otevřeně, ale je zde samozřejmě předpoklad, že tyto kapacity se po vyřešení uprchlické vlny mohou přeměnit v sociální bydlení. U rekonstruovaných prostor určitě, u mobilních domů to asi bude obec od obce.

A ještě jeden podotek: zajímavé je i právní řešení. Bude prověřena možnost mimořádného postupu podle stavebního zákona, nebo postupu podle § 6 krizového zákona s tím, že postup (oznámení stavebnímu úřadu + výjimky ze stavebních předpisů a jak to pojmout ve vztahu k územnímu plánu) by stanovilo mimořádné opatření. Jednalo by se „vládou nařízené provedení stavby“. Pirátské ministerstvo tedy navrhuje stavět mimo veškerou transparenci. Je to tak ale samozřejmě v současné kritické situaci správné.

#ToPodstatné: Za jakých podmínek by se z budovaných nouzových ubytování mělo stát později stabilní sociální bydlení?

Příliš jednoduché kvóty

Jeden z největších omylů počátku uprchlické vlny byl vládní liberální přístup, ať si uprchlíci jsou po republice, kam se jim zlíbí. Opakovaně jsem upozorňoval, že v takových počtech je třeba kvótami přesměrovat uprchlíky z center do regionů.

Nakonec se tak stalo.

O vládním propočtu kvót ale neproběhla prakticky žádná debata nad rámec toho, že bez překvapení Praha a některé další regiony už dávno byly nad kvótou, zatímco některé jiné regiony ještě měly a mají volné kapacity.

Propočet (viz níže) si ale zaslouží větší pozornost, dobře ukazuje velmi schématický přístup státu k různým nečekaným problémům. Vláda se spolehla na kombinaci počtu obyvatel jednotlivých krajů (váha 1/3) a daňových příjmů (váha 2/3). To zdaleka nestačí.

Velký omyl je jednak věta: „Do celkového počtu osob, pro které má kraj zajistit ubytovací kapacitu, se nezapočítávají osoby ubytované v domácnostech“. Z dokumentu vyplývá, že stát předpokládá ubytování u fyzických osob až na rok. Z toho budou ještě velké problémy, protože mnoho solidárních Čechů s něčím takovým nepočítá. Zároveň je zcela jedno, zda je uprchlík v krajské tělocvičně či v soukromém bytě, přestavuje stále ten samý nárok na sociální, zdravotní, školskou péči plus má stejný zájem v přístupu na trh práce.

A to je ten hlavní problém kvótního vzorečku.

Už před uprchlickou krizí Česko nezvládalo na mnoha místech republiky garantovat pediatrickou péči, místo ve školce či sociální služby. Nyní se to ještě více zhorší.

Na tuto primitivní kvótní tabulku by hejtmani a primátor Prahy měly zareagovat vlastní podrobnější tabulkou dle kapacit škol, lékařů a sociálních služeb. Pokud se nepřekrývají, je třeba to na Ústředním krizovém štábu okamžitě řešit, než z toho bude velký problém a nevraživost ve společnosti.

#ToPodstatné: Jak zajistit dostatečnou sociální infrastrukturu pro uprchlíky mimo centra?

Velká čistka v eráru je tu

Velmi nevkusně se tomu od Topolánkových dob říká „noc dlouhých nožů“. Myslí se tím kompletní čistka ve státní správě po nástupu nové garnitury. A jiné to nebude ani nyní.

Ministerstvo vnitra s financemi navrhují k počátku dubna novou systemizaci služebních a pracovních míst (od účinnosti služebního zákona není možné vyhazovat přímo jednotlivce, ale musí se to tvářit jako systémové změny, takže systemizace).

Dokument mám k dispozici, jistě se o něm bude ještě hodně mluvit, tak jen telegraficky:

  • Finanční správa je jednoznačný „vítěz“: mínus 300 míst, úspora 413 milionů.
  • Úřad vlády: mínus 30 míst, úspora 60 milionů.
  • Černínský palác: mínus šest míst, úspora 39 milionů.
  • Obrana: žádná změna počtu míst, ale stejně úspora 18 milionů.
  • Práce a sociální věci: mínus šest míst, úspora 7 milionů.
  • Správa sociálního zabezpečení: mínus jedno místo, ale úspora za 145 milionů.
  • Úřad práce podobně: mínus čtyři lidi, ale úspora 178 milionů.

A takto bych mohl pokračovat dál: vnitro mínus 152 milionů, zdravotnictví mínus 31 milionů, antimonopol mínus 7 milionů...

Ministr financí Zbyněk Stanjura se tak dostane jistě k miliardám úspor, ale je zjevné, že počty lidí nelícují s poměrně vysokými úsporami. Což má prosté vysvětlení: ty tupé a plošné škrty, které nikdy dle předvolební kampaně neměly přijít, jsou už tady.


#ToPodstatné: Co způsobí výrazné propouštění a plošné škrty v eráru?

Nielsen to zkouší se Stranou PRO

A perlička na závěr. Když jsem minulý rok jako první informoval, že Robert Šlachta zakládá Přísahu, pár čtenářů mi psalo, zda je podstatné to vůbec zmiňovat. A ejhle, bylo z toho skoro pět procent ve sněmovních volbách. Tak nyní zase jedna drobnost. Právník Tomáš Nielsen je už známá figura. Má sdružení ProLibertate, důležitým vehiklem s vlivem na ministry je Zdravé Fórum. Naposledy se „blýskl“ dopisem školám, ve kterém hrozil ředitelům policií za dodržování epidemiologických předpisů.

Takové vstupy do veřejné debaty většinou končí jediným možným způsobem – založením vlastní partaje. V březnu si tedy nechal Nielsen registrovat ochrannou známku Strana PRO.


#ToPodstatné: Je možné se v anticovid táboře prosadit vedle Tomia Okamury?