Newsletter DK
zpět na archiv

Rozpočet za všechny prachy, plán legislativní smrště a asistenti obsadili pozice

otevřít na webu

14. 2. 2022

Je samozřejmě dobře, že se nová vláda Petra Fialy rozhodla pro restriktivní rozpočet po letech rozevírání nůžek mezi příjmy a výdaji. Jenže ona skoro stomiliardová úspora oproti návrhu vlády Andreje Babiše není ničím jiným než optickým klamem.

Už několikrát jsem tu popisoval, že bez změn zákonů lze sáhnout zhruba jen na čtvrtinu státního rozpočtu. To je pak těžké rozumně škrtat. Proto jsem navrhoval vyhnout se dlouhému rozpočtovému provizoriu, udělat jen pár snadných škrtů jako je zrušení slevy na jízdné a připravit se pořádně až na skutečně restriktivní rozpočet 2023 spolu se změnou řady zákonů.

Nakonec dlouhé provizorium přišlo, nejistota pro obce i nejrůznější příjemce dotací je velká a výsledek je fraška: Škrtá se 14 miliard na státního pojištěnce a dluh ve zdravotnictví se tak jen přesune do účtů zdravotních pojišťoven, aby ho pak později zas sanoval stát. Berou se ministerstvu obrany miliardy na bojová vozidla, aby se vzápětí zas vrátily. Berou se miliardy ČTU na úhradu dotace České poště, která se vzápětí zas bude muset proplatit. A tak je to se vším...

Vláda rozpočtové odpovědnosti potřebovala politický úspěch, tak si ho udělala. Reálně za tím není prakticky žádná úspora, dokonce ani pohřbení slevy na jízdné či seškrtání Kanceláře prezidenta republiky se neodvážila. Nic. Naprosto zbytečné rozpočtové provizorium a spousta za draho odsunutých výdajů do příštího roku.

Celá ta komedie, že se za měsíc dá předělat tři čtvrtě roku připravovaný rozpočet s drtivou většinou výdajů dle zákonů, připomněla, jak dobré bylo mít volby v květnový/červnový termín. To pak vždy nová vláda skutečně mohla připravit rozpočet na další rok podle svého.

To však od roku 2013 nemáme, tak vždy nová vláda jen předstírá, že během měsíce do konce roku dokáže zázraky. Vláda Petra Fialy zatím v tomto předstírání zašla nejdále.

A obvyklé dvě prosby:

Pod každým textem je hashtag #ToPodstatné a otázka k textu, se kterou si už sám neporadím. Budu rád, když mi na info@davidklimes.cz zkusíte poradit vy.

Zárověň můžete podpořit newsletter jednorázovou nebo ještě lépe trvalou platbou

A teď už k aktuálnímu newsletteru, který si můžete přihlásit k odběru do své mailové schránky.

Plán legislativní smrště Fialovy vlády

Vláda Petra Fialy si ujasnila, co vše chce prosadit za nové zákony a vepsala to do plánu legislativních prací. Dokument mám k dispozici.

Na tento rok má vláda na pořadu 119 legislativních úkolů, z toho 1 návrh ústavního zákona, 8 věcných záměrů zákonů, 18 návrhů zákonů, 57 návrhů novel zákonů, 2 návrhy na zrušení zákona, 21 návrhů nařízení vlády, 11 návrhů novel nařízení vlády a 1 návrh na zrušení nařízení vlády.

Jen namátkou vybírám to nejzajímavější:

V prosinci se pohádáme o zákoně o zbraních, který předloží ministerstvo vnitra.

Cílem návrhu je při zachování práv legálních držitelů zbraní modernizovat zbraňové právo a učinit agendu zbraní a střeliva uživatelsky přívětivou, klientsky orientovanou a současně nadále zajišťovat efektivní ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti. Současný zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních bude nahrazen dvěma samostatnými zákony věnovaným jednak zbraním a střelivu a jednak munici (vojenský materiál obsahující výbušniny). Dojde k odbourání přebytečné administrativní zátěže, posílení prvků e-governmentu. Zpřehlední se dělení zbraní do jednotlivých kategorií, bude zjednodušen systém skupin zbrojního oprávnění a zbrojních licencí. Zpřehlední a zjednoduší se úprava povinností občanů a podnikatelů vůči státu a výrazně se zjednoduší právní úprava přestupků.

V červnu na vládu přijde důležitý zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, který by snad mohl odblokovat zcela nefunkční posudkovou službu.

Cílem návrhu je provedení změn v posuzování zdravotního stavu ze strany lékařské posudkové služby, a to jak po stránce personální – upravení kompetencí lékařů i nelékařských pracovníků zavedením nové pozice odborného nelékařského zdravotnického pracovníka, tak po stránce její činnosti. Předpokládá se vyšší efektivita procesů spojených s činností lékařské posudkové služby, nastavení účelné dělby práce a minimalizace posudkových řízení po lhůtě.

Že je nyní podpora lidem v energetické nouzi zcela nefunkční, to snad není tajemství, i když politici to nepřiznají. To by MPSV chtělo v červenci napravit novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Na základě zkušeností s možnostmi řešení situace ohrožených skupin obyvatel v průběhu pandemie COVID-19 a poté v souvislosti s náhlým razantním zvýšením cen energií se navrhují úpravy, které zvýší rozsah možností dávkové pomoci. Cílem návrhu je upravit dávkový systém pomoci v hmotné nouzi tak, aby pružně reagoval na sociální situaci a její změny u osob v hmotné nouzi a osob s příjmy nad hranicí hmotné nouze. Jde zpravidla o pomoc dočasnou, než zareagují ostatní systémy sociálního zabezpečení nebo opatření v jiných resortech.

Vláda sice na příští rok slibuje restriktivní rozpočet, ale to asi ještě neviděla plány MPSV v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Zkrácení doby potřebné pro získání nároku na starobní důchod.

Zavedení výhodnějších pravidel pro hodnocení doby pojištění získané po vzniku nároku na starobní důchod.

Úprava podmínek nároku na vdovské/vdovecké důchody (prodloužení doby trvání bezpodmínečného nároku z 1 roku na 2 roky po smrti manžela/manželky, posouzení podmínek pro další trvání nároku na vdovské a vdovecké důchody ve prospěch pozůstalých osob) a jejich výše.

Zavedení slevy na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele za to, že na pracovní úvazek zkrácený o 20 % až 80 % zaměstnávají některé skupiny osob, které z důvodu různých životních situací nemohou pracovat na plný pracovní úvazek a zároveň se obtížně prosazují na trhu práce.

A podobně nákladný bude i zákon o sociálních službách.

Zavést valorizační mechanismus částek příspěvku na péči a zefektivnit správní řízení o příspěvku na péči.

Avšak zdá se, že ministra Jurečku dosud nepustila touha se vyrovnat s pohlaváry někdejší Národní fronty (samozřejmě se to netýká normalizačních lidovců):

Snížení důchodů náležejících bývalým vrcholným představitelům komunistické moci a jejího aparátu tak, aby za výkon takové činnosti nečerpali nepřiměřené a společensky neobhajitelné výhody v oblasti důchodového pojištění; to vše za účelem nastolení základní sociální spravedlnosti.

Ministerstvo pro místní rozvoj má před sebou největší výzvu v podobě úpravy stavebního zákona. Do června by to mělo být na vládě.

Změna systému stavební správy a s tím související úpravy kompetencí jednotlivých stupňů stavební správy a procesní změny povolování stavebních záměrů.

A i cestovní ruch by do prosince měl dostat svůj nový zákon. Nic takového tu dosud nebylo.

Cílem návrhu věcného záměru je posoudit možnosti a varianty pro vytvoření právního rámce, kterým by bylo možné přispět ke koordinovanému a trvalému rozvoji cestovního ruchu v ČR.

Ministerstvo financí se chce do března kompletně rozloučit s EET.

Zrušení povinnosti evidovat tržby podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících ustanovení v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sleva na evidenci tržeb, příjem v podobě ceny z účtenkové loterie).

Ministerstvo kultury si zase užije s mediálními radami. Do února chce předložit změny vládě.

Rozdělit pravomoc volby a odvolávání členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu mezi obě komory Parlamentu České republiky a zajistit požadavek dlouhodobé činnosti právnických osob navrhujících kandidáty na členy Rady.

Ministerstvo obrany plánuje do září navrhnout nový obranný fond. Asi aby se nedělo to, co nyní s miliardami na bojová vozidla.

Cílem věcného záměru zákona je legislativní ukotvení specifického způsobu financování Ministerstva obrany v oblasti modernizace armády, přičemž inspirace vychází z legislativy 1. republiky a má vést k zajištění stability financování Ministerstva obrany především pro oblast realizace rozsáhlých investičních projektů.

Ministerstvo spravedlnosti si jistě užije se zákonem o lobbování. Do prosince ho předloží vládě.

Zřízením registru lobbistů a lobbovaných by měl být položen základ k zakotvení lobbování jako legitimní činnosti a též k jeho odlišení od lobbování netransparentního. Ukotvením informační povinnosti o lobbistické činnosti dochází k posílení veřejné kontroly nad kontakty mezi veřejnými funkcionáři a zástupci zájmových skupin. Díky těmto opatřením by mělo dojít především k omezení nežádoucích jevů s lobbováním často spojených, jako jsou korupce, střet zájmů nebo klientelismus.

Nemenší divočina bude rozmrazení zamrzlého zákona o státním zastupitelství.

Hlavním cílem návrhu zákona je v intencích doporučení GRECO posílit nezávislost státního zastupitelství na exekutivě, zejména umožnit odvolávání vedoucích státních zástupců pouze v rámci kárného řízení, s čímž souvisí i zavedení jejich funkčních období a přijetí opatření k posílení jejich odpovědnosti.

A MŠMT už snad konečně projde novela o pedagogických pracovnících.

Zakotvení pravomoci ředitele školy uznat za splněný předpoklad odborné kvalifikace učitele za podmínky následného doplnění pedagogické kvalifikace. Dojde k vyjmutí průběžného vzdělávání z akreditací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dojde k zakotvení adaptačního období pro začínající učitele. Dojde ke stanovení minimální úrovně znalosti českého jazyka pro pedagogické pracovníky, kteří získali odbornou kvalifikaci v zahraničí.


#ToPodstatné: Jednoduchá otázka: který zákon bude tento rok nejdůležitější?

Operace Zachraňte základní registry

Tak dlouho čekáme na digitalizaci státu, kterou uvidíme i na povrchu v konkrétních službách, až nám z toho zastaraly samotné základní registry. Na vládu jde urgence, abychom nedopustili jejich zhroucení. Dokument mám k dispozici.

Už v březnu vláda projednala varování „Kritický stav infrastruktury Základních registrů a ohrožené poskytování centrální služby celé veřejné správě“. Nyní se přeřazuje na vyšší rychlost:

Mezi problémy patří zejména morální zastaralost a nedostatečný výkon ZR, dále pak nedostatečné financování (včetně jejich nutného rozvoje v roce 2021 a následujících letech). Zastaralost prvků infrastrukturální vrstvy způsobuje i bezpečnostní rizika kritické infrastruktury státu, především Registru obyvatel (dále jen „ROB“), Registru práv a povinností (dále jen „RPP“) a Informačního systému základních registrů (dále jen „ISZR“).

Nejpravděpodobnější je využití kapacit datových center při ministerstvu vnitra, na čemž by se shodlo vnitro, finance, Správa základních registrů a Státní pokladna. Samozřejmě to nebude zadarmo.

Předpokládaná hodnota spolupráce je vyčíslena na první čtyři roky celkem na
528 000 000 Kč včetně DPH (pro rok 2022 ve výši 80 mil. Kč – již uplatněno v návrhu rozpočtu, rok 2023 ve výši 148 mil. Kč, rok 2024 a každý následující pak ve výši 150 mil. Kč). Jedná se o provozní, ostatní běžné výdaje na zajištění služeb housingu a hostingu datových center, procesní podporu, konzultace a další činnosti nezbytné pro dosažení společných cílů projektu. Smlouva o horizontální spolupráci se navrhuje uzavřít na dobu neurčitou se stanovením výpovědní lhůty v trvání 36 měsíců.


#ToPodstatné: Otázka pro IT odborníky: je to správný postup?

Asistenti obsadili pozice

Poslanci jsou důležití, ale ještě důležitější mohou být jejich asistenti. Ti kromě finanční výsluhy mají především přístup do sněmovny, kde mohou úspěšně lobbovat, ať už pro svého šéfa či pro někoho jiného. Dobrým příklad je nynější poslanec ANO Jaroslav Faltýnek, který v minulosti asistoval ČSSD a přitom lobboval v chodbách sněmovny pro byznys Andreje Babiše.

Nyní se nám už pomalu definitivně ustaluje asistentská scéna po posledních volbách. Poslaneckého asistenta si vybral už i premiér Petr Fiala, je jím Pavel Šaradín mladší.

Ve sněmovně jsou ale důležitější lidé. Dobře se ve sněmovně zabydleli PR strůjci úspěchu Spolu. K neznámému poslanci ODS Jiřímu Havránkovi se ukryl Tomáš Pfanzer. U Ondřeje Koláře i dalších je Commpanions Communication, tedy Jakub Hnát a Martina Baťová.

Ve sněmovně zůstalo zaháčkováno mnoho někdejších poslanců, například mistr zabrušování Miroslav Rozner z SPD, Marcela Melková či Barbora Kořanová z ANO, Mikuláš Ferjenčík od Pirátů či Jan Zahradník z ODS. Přes svou firmu Ambix Praha se nakonec do sněmovny dostal Josef Nerušil, který byl pražským lídrem SPD, ale přeskákal ho Jiří Kobza. Tomu právě dělá asistenta.

Za asistentstvím jsou často různé byznysy. Někdy malé jako například u Petra Bendla z ODS, kterému asistenta dělá člověk, v jehož domě si poslanec pronajímá kancelář. Ale někdy je to velký byznys, například u Jaroslava Bašty dělá asistenta ředitel elektrárny Chvaletice Marcel Dlask.

Králem je ovšem ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, který si myslí, že bude stíhat ministrování, poslancování i úvazek v Brně na radiologii, když tamní sekretářku udělá i svou poslaneckou asistentkou.


#ToPodstatné: Neměl by se ten byznys se vstupními kartami do sněmovny ukončit omezením počtu asistentů na jednoho poslance?

 

Na Aktuálně.cz či v Českém rozhlasu Plus komentuji ekonomické a politické dění. Na Fakultě sociálních věd UK vyučuji komunikaci. 

V roce 2018 jsem obdržel novinářskou Cenu Karla Havlíčka Borovského.

Vydáváním tohoto newsletteru se snažím podporovat otevřené informování v souvislostech o českém byznysu a politice.

Děkuju za vaši pozornost, moc si jí cením.
David Klimeš

Pokud už newsletter nechcete dostávat, můžete se kdykoliv odhlásit.
O rozesílku se stará ecomail.cz, děkujeme.